Algemene voorwaarden

van het besloten vennootschap BBT-EUROPA B.V.

 

1.0  DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. BBT-EUROPA: het besloten vennootschap BBT-EUROPA B.V.;

b. de wederpartij: de koper/opdrachtgever al dan niet

handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

c. zaken: al datgene dat krachtens boek 3 artikel 2 van het

Burgerlijk Wetboek als zodanig wordt beschouwd zoals

bijvoorbeeld apparatuur, producten, programmatuur, etc..

 

2.0  TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen,

op de overeenkomsten van aanneming van

werk, alsmede op alle andersoortige overeenkomsten,

een en ander in de meest ruime zin van het woord, door

BBT-EUROPA met de wederpartij aangegaan, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen.

2.2 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de wederpartij

van toepassing verklaart, binden BBT-EUROPA niet, tenzij deze

uitdrukkelijk en schriftelijk door BBT-EUROPA zijn aanvaard.

Uit de omstandigheid dat BBT-EUROPA een mededeling van de

wederpartij dat deze de voorwaarden niet aanvaardt en

zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat,

mag niet worden afgeleid dat BBT-EUROPA

de voorwaarden van de wederpartij aanvaardt. Ook

overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden

uitdrukkelijk schriftelijk met BBT-EUROPA overeengekomen

te worden. Indien BBT-EUROPA schriftelijk akkoord is gegaan

met de toepasselijkheid van de afwijkende voorwaarden,

blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de

onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.

Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze

voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de

toekomst ontlenen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is

of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig

van kracht blijven.

 

3.0  AANBIEDING

3.1 Elk schriftelijk aanbod is bindend gedurende de

opgegeven termijn of bij gebreke daarvan gedurende tien

werkdagen na de datum waarop door BBT-EUROPA het aanbod

werd gedaan, tenzij anders vermeld en behoudens gebrek

aan kredietwaardigheid van de wederpartij.

Indien de wederpartij het aanbod niet binnen de hiervoor

bedoelde termijnen aanvaardt, vervalt het.

3.2 Aanbiedingen worden gebaseerd op eventueel door

de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.

3.3 Gegevens door BBT-EUROPA verstrekt in de vorm van

reclamedrukwerken, brochures, etc., zijn aan wijzigingen

onderhevig en gelden niet als offerte.

 

4.0  OVEREENKOMSTEN

4.1 Alle met BBT-EUROPA gesloten overeenkomsten komen

eerst tot stand door schriftelijke bevestiging zijdens

BBT-EUROPA van een aan haar door de wederpartij verstrekte

opdracht, terwijl aanvullingen op reeds gesloten overeenkomsten

BBT-EUROPA eerst binden nadat zij door haar schriftelijk zijn bevestigd,

dan wel nadat tot uitvoering dan wel

tot levering overeenkomstig de opdracht is overgegaan.

 

5.0  NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 BBT-EUROPA bepaalt door welke persoon of personen, al

dan niet uit haar organisatie, de overeenkomst feitelijk

wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde

in artikel 7:404 BW. Voorts bepaalt zij op welke wijze en

met welke middelen de overeenkomst wordt nagekomen.

5.2 Termijnen, met uitzondering van de betalingstermijnen,

waarbinnen de overeenkomst dient te zijn nagekomen,

zijn geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders

zijn overeengekomen.

 

6.0  PRIJZEN

6.1 Alle prijzen zijn in Euro’s, en exclusief BTW en andere

heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd op

het moment van  het sluiten van de overeenkomst.

6.2 Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten

zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van

de wederpartij. 

 

7.0  AANSPRAKELIJKHEID

7.1 BBT-EUROPA is nimmer verplicht tot vergoeding van

middellijk of onmiddellijk geleden schade, daaronder begrepen

gevolgschade door vertraging in de levertijd aan de zijde

van de wederpartij geleden, door gebreken aan geleverde

zaken of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist

functioneren van door BBT-EUROPA geleverde zaken en/of

documentatie, een en ander tenzij sprake is van opzet of

grove schuld aan de zijde van BBT-EUROPA.

7.2 In geval van aansprakelijkheid is BBT-EUROPA slechts

aansprakelijk tot het bedrag van de geleden schade met

als maximum het oorspronkelijke (deel)factuurbedrag

van het desbetreffende onderdeel. In ieder geval is de

aansprakelijkheid van BBT-EUROPA beperkt tot het bedrag

dat in het betreffende geval onder haar verzekering

wordt betaald.

7.3 De wederpartij vrijwaart BBT-EUROPA,haar medewerk(st)ers

en de door BBT-EUROPA op grond van artikel 5 ingeschakelde

derden voor aanspraken van derden terzake van schade,

welke wordt veroorzaakt door het gebruik van door

BBT-EUROPA verkochte en geleverde zaken en diensten.

7.4 Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende

uit de door BBT-EUROPA aan de wederpartij afgeleverde zaken

worden geacht op de wederpartij te zijn overgegaan

op het tijdstip van aflevering of het tijdstip waarop de

aflevering redelijkerwijs geacht moet worden te hebben

plaatsgehad.

7.5 Indien de afgeleverde zaak niet goed of niet veilig

functioneert, is BBT-EUROPA gerechtigd te harer keuze in de

zaak de benodigde wijzigingen aan te (laten) brengen of

de zaak geheel of gedeeltelijk te vervangen door een door

BBT-EUROPA te bepalen gelijkwaardig alternatief. Het wijzigen

of vervangen van de zaak zal geschieden in overeenstemming

met artikel 8.2.

Indien de wederpartij de betreffende wijzigingen c.q. vervanging

niet toestaat, is BBT-EUROPA in het geheel niet aansprakelijk 

voor schade door de wederpartij of derden geleden

en kan BBT-EUROPA niet gehouden worden tot nakoming van de

in artikel 8.0 genoemde garantieverplichting.

7.6 BBT-EUROPA is nimmer aansprakelijk voor schade geleden

ten gevolge van installatie/montage van de zaken

door een installateur/monteur die niet door BBT-EUROPA is

aangewezen/goedgekeurd of is ingeschakeld in de zin

van artikel 5.1.

 

8.0  GARANTIE

8.1 BBT-EUROPA staat tijdens de garantietermijn ervoor in dat

zij zaken levert die beantwoorden aan de overeenkomst.

BBT-EUROPA staat er bovendien voor in dat het geleverde de

eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking

genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn,

alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is

overeengekomen.

8.2  Voor onze produkten geldt een garantietermijn

van 1 jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Deze

garantietermijn geldt uitdrukkelijk niet voor apparatuur,

werkbladen en accessoires. Voor apparatuur, werkbladen

en accessoires geldt de garantietermijn zoals door haar

toeleveranciers aan BBT-EUROPA  verstrekt.

8.3  De garantievoorwaarden van BBT-EUROPA maken deel uit

van de met de wederpartij gesloten overeenkomst. Deze

garantievoorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Rechtbank te Zutphen. Tevens

liggen deze bij BBT-EUROPA ter inzage. Een exemplaar daarvan

kan schriftelijk bij BBT-EUROPA worden aangevraagd en zal op

eerste verzoek worden toegezonden.

Tevens staan deze op onze website: www.BBT-Europa.nl

en zijn 24 uur per dag; 7 dagen per week te raadplegen.

8.4 BBT-EUROPA staat ervoor in dat de door haar verrichte

werkzaamheden en/of geleverde diensten beantwoorden

aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed

vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk

materiaal. Hiervoor geldt dezelfde garantietermijn als

omschreven in lid 2, met uitzondering van uitgevoerde

reparaties aan zaken. Indien niet anders is vermeld geldt

een garantietermijn van 90 dagen op door BBT-EUROPA

uitgevoerde reparaties ingaande op de datum van reparatie.

8.5 De verleende garantie vervalt indien de wederpartij of

derden zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde

verricht of laat verrichten, tenzij het onverantwoordelijk

is om op toestemming van BBT-EUROPA te wachten. Tevens

vervalt de garantie indien het geleverde voor andere

dan normale doeleinden wordt aangewend of indien het

geleverde op andere wijze is behandeld of onderhouden

dan door BBT-EUROPA of de toeleverancier van het geleverde

terzake aangegeven.

8.6 BBT-EUROPA verstrekt uitdrukkelijk geen garantie indien de

door haar verkochte en geleverde zaken niet door derden

zijn geïnstalleerd/gemonteerd in de zin van artikel 5.1

tenzij BBT-EUROPA de door de wederpartij aangedragen derde

uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.7 De garantie geldt voor door BBT-EUROPA in Nederland

geleverde produkten.

 

9.0  BETALING

9.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de

betaling van de door BBT-EUROPA toegezonden facturen voor

afgeleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden en/of

geleverde diensten, zonder enige korting of schuldvergelijking

binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden

middels storting of overmaking op een door BBT-EUROPA

aangewezen bank- of girorekening.

9.2 BBT-EUROPA is altijd gerechtigd om, naar haar oordeel,

voldoende zekerheid,contante betaling of vooruitbetaling te

verlangen, alvorens tot levering over te gaan of

voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer

indien door BBT-EUROPA aan de wederpartij krediet is verleend.

Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid

te stellen of de verlangde betaling te doen, geeft BBT-EUROPA

het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of

de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,

onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten,

bedrijfsschade en winstderving.

9.3 De vordering tot betaling van al het verschuldigde is

in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling

op de vervaldag, indien de wederpartij in staat van

faillissement is verklaard, dan wel diens faillissement

(al dan niet op eigen aangifte) is aangevraagd, dan wel

(voorlopige)surséance van betaling  is aangevraagd, dan

wel is verleend, dan wel indien de wederpartij een verzoekschrift

bij de rechtbank heeft ingediend strekkende

tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen op hem van toepassing is verklaard, hij onder

curatele wordt gesteld of een verzoek om zijn ondercuratelestelling

in behandeling wordt genomen dan wel

wanneer enig beslag op de goederen van de wederpartij

wordt gelegd, en wanneer wederpartij overlijdt, in liquidatie

geraakt of wordt ontbonden.

9.4 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen

termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft

BBT-EUROPA zonder enige ingebrekestelling het recht de

wederpartij daarvoor een rente in rekening te brengen

van 1,0% per maand. Deze rente wordt berekend vanaf de

vervaldag waarbij een gedeelte van een maand voor een

gehele wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar

wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend,

vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

9.5 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn

nog geen betaling is ontvangen, is de wederpartij alle

door BBT-EUROPA gemaakte buitengerechtelijke incassokosten

verschuldigd met een minimum van Euro 500,— excl. BTW.

Indien BBT-EUROPA een procedure tegen de wederpartij instelt

vanwege het niet nakomen van de verplichtingen van

de wederpartij jegens BBT-EUROPA, dient de wederpartij aan

BBT-EUROPA ook alle kosten te vergoeden die BBT-EUROPA in het

kader van het voeren van deze gerechtelijke procedure

maakt. De door BBT-EUROPA gemaakte buitengerechtelijke

en gerechtelijke kosten omvatten onder andere advocaatkosten.

 

10.0 HOOFDELIJKHEID

10.1 Indien met de wederpartij meerdere (rechts)personen worden

aangeduid of de opdracht door meerdere

wederpartijen gezamenlijk is gegeven, zijn zij hoofdelijk

gehouden tot nakoming van alle verplichtingen uit de

door hen met BBT-EUROPA gesloten overeenkomst waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn.

 

11.0  RECLAMEREN

11.1 Eventuele reclames dienen binnen twee maanden

na de verrichting van de diensten c.q. het ontvangen

van de zaken  

of facturen schriftelijk bij BBT-EUROPA te zijn ingediend onder

nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie

betrekking heeft.

Wanneer reclames niet voldoen aan het bovengestelde,

worden zij niet meer in behandeling genomen en wordt

de wederpartij geacht de prestatie c.q. de factuur te hebben

goedgekeurd.

11.2 Retourzendingen naar aanleiding van een door de

wederpartij verrichte reclame zijn slechts mogelijk na

voorafgaande schriftelijke toestemming van BBT-EUROPA.

11.3 De wederpartij is niet bevoegd tot opschorting van

zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in dit

artikel bedoeld.

 

12.0  EIGENDOMSVOORBEHOUD/BESCHIKKINGSBE-VOEGDHEID

AFNEMER

12.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van BBT-EUROPA

totdat deze volledig betaald zijn. Zaken worden geacht

niet te zijn betaald voordat het terzake door de wederpartij

verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van

BBT-EUROPA, dit laatste tenzij de wederpartij betaling

per kas heeft aangetoond. Het is de wederpartij niet toegestaan

om de zaken te vervreemden, te verpanden of te

verhuren zolang deze nog niet volledig betaald zijn.

Zolang BBT-EUROPA aanspraak kan maken op haar

eigendomsvoorbehoud is de wederpartij verplicht de zaken,

op eerste aanmaning van BBT-EUROPA, aan haar te tonen en

ingeval van betalingsverzuim, desverlangd, aan BBT-EUROPA

terug te geven.

12.2 BBT-EUROPA behoudt zich alle industriële en intellectuele

eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte

materialen en de daarin vervatte uitvindingen,

tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.

Zij mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming

van BBT-EUROPA, niet worden openbaar gemaakt,

gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst of

aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten

van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering

van eigen producten.

De wederpartij is aansprakelijk voor schade, welke

BBT-EUROPA lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding

van het hierboven in dit onderdeel omschreven verbod.

De hierboven genoemde bescheiden moeten op onze

eerste aanvrage worden teruggegeven.

 

13.0  RETENTIERECHT

13.1 BBT-EUROPA heeft het recht van retentie op alle zich onder

haar bevindende zaken van de wederpartij indien de door

BBT-EUROPA verkochte en geleverde zaken (inclusief rente,

kosten en schadevergoeding) niet worden betaald, danwel

de wederpartij anderszins niet aan haar verplichtingen

jegens BBT-EUROPA voldoet.

 

14.0  TUSSENTIJDSE BEËINDIGING, OPSCHORTING, ONTBINDING

14.1 De overeenkomst kan tussentijds schriftelijk en

uitsluitend met goedvinden van de andere partij door

de wederpartij of BBT-EUROPA beëindigd worden, dan wel

door hun rechtsopvolgers, onder de voorwaarde dat de

opzeggende partij aan de andere partij 50% verschuldigd

is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de

totale contractswaarde, welke percentages onverminderd

gelden indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht

is begonnen.

Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op

reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/

of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen vóór het

tijdstip van beëindiging, blijven in stand.

14.2 De wederpartij is bevoegd om de uitvoering van de

overeenkomst eenmalig uit te stellen tot ten hoogste 6

maanden na de oorspronkelijke overeengekomen expiratiedatum,

mits tussen de wederpartij en BBT-EUROPA terzake

schriftelijke overeenstemming is bereikt en de eventuele

kosten aan de zijde van BBT-EUROPA als gevolg van bedoeld

uitstel door de wederpartij worden vergoed.

14.3 BBT-EUROPA is bevoegd om met opgave van een billijke

reden de uitvoering van de overeenkomst eenmalig uit

te stellen tot maximaal 3 maanden na de oorspronkelijke

overeengekomen expiratiedatum. De vertraging als

hiervoor bedoeld, geeft de wederpartij geen recht tot het

weigeren van producten, werkzaamheden en/of diensten,

het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst

dan wel tot het vorderen van een schadevergoeding.

14.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn

heeft BBT-EUROPA het recht verdere uitvoering van alle

tussen BBT-EUROPA en wederpartij lopende overeenkomsten

op te schorten tot volledige betaling is verricht en worden

alle vorderingen van BBT-EUROPA op wederpartij onmiddellijk

en volledig opeisbaar.

14.5 BBT-EUROPA heeft het recht  om door eenvoudige schriftelijke

verklaring de overeenkomst te ontbinden en

teruggave te vorderen van eventueel geleverde zaken,

indien aanwezig bij de wederpartij, alsmede het recht

op volledige schadevergoeding alsmede het recht haar

verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, in

geval de wederpartij:

a. overlijdt of tot liquidatie van zijn zaken besluit;

b. aangifte doet van haar eigen faillissement, het faillissement

van de wederpartij door een ander wordt aangevraagd

of het faillissement van de wederpartij is uitgesproken;

c. (voorlopig) surséance van betaling aanvraagt of aan de

wederpartij (voorlopig) surséance van betaling is verleend;

e. een verzoekschrift bij de rechtbank indient strekkende

tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen of indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen op de wederpartij van toepassing wordt verklaard;

e. onder curatele wordt gesteld;

f. zonder nadere opgave een andere woon- of verblijfplaats kiest;

g. hij  tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen

uit de met BBT-EUROPA gesloten overeenkomst en

de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 

15.0  MEDEWERKING AFNEMER

15.1 De wederpartij zal BBT-EUROPA steeds tijdig alle medewerking,

gegevens en inlichtingen verschaffen, welke BBT-EUROPA

noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden

of leveringen te kunnen verrichten.

15.2 Indien is overeengekomen dat de wederpartij aan

BBT-EUROPA apparatuur en/of materialen zal verschaffen,

zullen deze voldoen aan de specificaties, die BBT-EUROPA aan de

wederpartij ter kennis brengt.

15.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte van

de wederpartij, waar BBT-EUROPA haar werkzaamheden (doet)

verricht(en), waar de controle of testwerkzaamheden

moeten plaatsvinden en/of waar de afgeleverde zaken,

waarop de garantieverplichtingen - zoals in artikel 8

omschreven - betrekking hebben, zich bevinden, veilig is

ten aanzien van de gezondheid van de werkne(e)m(st)ers

van BBT-EUROPA en in overeenstemming wordt gebracht met

de daaraan door BBT-EUROPA te stellen eisen van temperatuur,

vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en

andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij

voortduring in stand worden gehouden.

 

16.0  WIJZIGINGEN

16.1 Wanneer BBT-EUROPA instemt met een door de wederpartij

verlangde wijziging van de overeenkomst dan wel in

de uitvoering van de overeenkomst, kan een zodanige

wijziging invloed hebben op de overeengekomen prijs

en/of op het overeengekomen tijdstip van aflevering.

Meerwerk en extra leveringen als gevolg van de gewenste

wijziging worden door BBT-EUROPA steeds volgens de dan

geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht.

Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van

de overeengekomen prijs leiden, doch BBT-EUROPA behoudt

zich het recht voor om de wederpartij de door BBT-EUROPA

gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te

benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde

winst, in rekening te brengen. In de situatie van minderwerk

kan BBT-EUROPA de wederpartij nimmer een hogere prijs

in rekening brengen dan die is overeengekomen in de

oorspronkelijk gesloten overeenkomst.

16.2 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg

mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden

gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering

daarvan. De wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met

het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij de wederpartij

binnen 5 dagen na de in de vorige zin vermelde schriftelijke

mededeling schriftelijke kennisgeving doet aan BBT-EUROPA

op grond waarvan de uitvoering wordt tegengehouden.

Meerwerk door toedoen van de wederpartij kan nimmer

leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

Indien BBT-EUROPA van oordeel is dat meerwerk noodzakelijk

is ten einde een deugdelijk resultaat te bereiken, doch de

wederpartij weigert akkoord te gaan met het door BBT-EUROPA

uit te voeren meerwerk, dan vervallen voor BBT-EUROPA de

verplichtingen omschreven in artikel 8.

 

17.0  OVERMACHT

17.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare

omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst

wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid

door BBT-EUROPA niet

vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet,

de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor

diens rekening moet komen.

Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging

die is ontstaan doordat materialen niet op tijd werden

geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan

omstandigheden die BBT-EUROPA had kunnen of moeten

voorzien of voorkomen.

17.2 In geval van overmacht, zoals in 17.1 omschreven,

waardoor BBT-EUROPA niet (tijdig) in staat is de overeenkomst

na te komen of de opdracht uit te voeren, is zij gerechtigd

om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering

van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de

verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te

ontbinden, zonder dat BBT-EUROPA in dat geval tot enige

schadevergoeding of boete gehouden is.

17.3 In het geval de wederpartij vanwege overmacht niet

in staat is de overeenkomst tijdig na te komen, is de

wederpartij niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst

te vorderen maar slechts uitstel.

17.4 Indien en voor zover BBT-EUROPA haar verbintenissen

door overmacht niet kan nakomen, is de wederpartij de

daarmede overeenkomstige prijs niet verschuldigd.

17.5 Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of

indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden

zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds

beëindigen zonder inachtneming van enigerlei

opzegtermijn. De wederpartij dient in het geval van

tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek

of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de

overeengekomen prijs te voldoen over de tijd vóórdat de

toestand van overmacht intrad.

 

18.0  LEVERING, MONTAGE EN INSTALLATIE

18.1 De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden

zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden

berekend overeenkomstig de alsdan daarvoor geldende

tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen.

18.2 De levering van zaken vindt plaats af bedrijf in

Nederland, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

18.3 BBT-EUROPA wordt geacht de zaken te hebben afgeleverd

vanaf het moment, dat de wederpartij in de gelegenheid

is gesteld de zaken af te nemen.

18.4 Indien geen sprake is van levering af bedrijf in

Nederland, geldt het rapport van de vervoerder als volledig

bewijs van aanbod tot levering. De kosten van het

transport zijn voor rekening van de wederpartij tenzij

anders schriftelijk overeengekomen.

18.5 Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst

te nemen, worden de kosten van de retourvracht, opslag

en andere noodzakelijke kosten bij de wederpartij in

rekening gebracht. Het aanbod tot levering wordt met de

aflevering gelijk gesteld.

18.6 Indien de aflevering heeft plaatsgevonden of geacht

wordt te hebben plaatsgevonden, gaat het risico voor het

geleverde over op de wederpartij.

18.7 BBT-EUROPA is pas in verzuim indien de levertijd met meer

dan 20% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die

BBT-EUROPA zijn toe te rekenen. In geval van het overschrijden

door BBT-EUROPA van de levertijd geeft de wederpartij geen

recht tot ontbinding van de overeenkomst.

 

19.0 GESCHILLEN

19.1 Alle rechtsverhoudingen tussen BBT-EUROPA en de wederpartij

worden beheerst door het Nederlands Recht.

19.2 Voor zover geschillen vallen onder de absolute competentie

van de rechtbank, is uitsluitend de rechtbank te Zutphen

bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd

bij de Rechtbank te Zutphen; Sector Civiel;

Zaaknummer: 28/2012 d.d. 11-10-2012 om

ter inzage voor derden te kunnen dienen.

 

 

BBT-EUROPA BV

Kwaliteit komt op de eerste plaats 

 

 

 

BBT-Europa bv

Directie: R.M. Heuer

Anholtseweg 14

7091 HA  Dinxperlo

Tel: +31 - (0) 315 - 654 060

Fax: +31 - (0) 315 - 653 988

www.BBT-Europa.nl

info@bbt-europa.nl

 

KVK: 56039816